Gmina TłuchowoGmina Tłuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo


tel. 054-2876260
       054-2876259
fax 054-2876204
e-mail - ugtluchowo@pro.onet.pl

NIP: 4660327011
Rachunek bankowy:
30954200082005050038250004
Godziny pracy:
poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek         7.30-15.30
piątek             7.30-15.30KOMUNIKATY CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOGminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie


Gimnazjum w Tłuchowie


Szkoła Podstawowa w Tłuchowie


Szkoła Podstawowa w Mysłakówku


Przedszkole w Tłuchowie


Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie


Ochotnicza Straż Pożarna Tłuchowo


Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo


Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej


Gminny Zespół Sportowy TŁUCHOWIA
Lokalna Grupy Działania Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tłuchowo


Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorska Niebieska LiniaKONKURS OFERT !!!!W dniu 24 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację celu publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w 2018 roku.
Warunki konkursu, wzory druków oraz wszelkie informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tłuchowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuchowo pod adresem: www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl w zakładce "Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych".


Rozbudowa oczyszczalni trwa


   Gmina Tłuchowo w 2018 roku będzie kontynuować rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków, której remont rozpoczął się w drugim półroczu 2017 roku.
Rozbudowa podzielona została na dwa etapy: w ramach pierwszego etapu zostanie rozbudowana cześć biologiczna oczyszczalni, natomiast część osadowa zostanie zrealizowana w ramach drugiego etapu.
Na wymienione przedsięwzięcie gmina pozyskała środki finansowe z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" w wysokości 699 679,00 zł. Planowany koszt budowy w ramach pierwszego etapu wyniesie: 1 568 004,00 zł.
Pomiędzy Gminą Tłuchowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawarta została umowa pożyczki płatniczej do kwoty 699 679,00 zł, na dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Spłata pożyczki płatniczej nastąpi na koniec 2018 roku ze środków otrzymanych z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" .

Dalsza rozbudowa oczyszczalni w ramach drugiego etapu będzie kontynuowana w następnych latach.
Tak rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia pozwoli gminie w pełni spełnić efekt ekologiczny.


Tłuchowianin Roku 2017


28 stycznia, Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku".

Laureatem Honorowej nagrody Tłuchowianin Roku 2017 została za 106 lat bezinteresownej służby człowiekowi Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuchowie .


Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuchowie jest najstarszą jednostką strażacką w gminie.
Założona została ...

czytaj dalej


KOMUNIKAT !!!!DOTYCZY - przebudowa drogi wojewózkiej 559 Lipno-Kamień Kotowy

EUROVIA POLSKA SA informuje,

że w związku z przystąpieniem do robót na odcinku od km 22+000 (rondo) do km 23+593 (granica wojewóztwa) wystąpią utrudnienia, lub krótkotrwały brak dojazdu do posesji w związku z prowadzzonymi pracami

Planowany termin zadań na w/w odcinku : 26.01.2018 - 30.04.2018.


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w 2018 roku


Od 1 lutego 2018 r. obowiązują nowe stawki za odpady komunalne:

odpady zbierane SELEKTYWNIE :
9,00 zł za każdą osobę

odpady zbierane NIESELEKTYWNIE :
18,00 zł za każdą osobę

Harmonogram zbiórki w poszczególnych miejscowościach KLIKNIJ


Zaproszenie


Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.
Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
• 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.


Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc ograniczona! Z poważaniem,
Zespół Akademii Biznesu MDDP
Tel. 22 208 26 78, 22 208 21 13, 22 162 78 30
biuro@aktywnamlodziez.com.pl
www.aktywnamlodziez.comJubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiegoW dniu 13 listopada 2017r. w Gminie Tłuchowo obchodzony był Dzień Praw Rodziny.
Podczas tej uroczystości 6 parom z terenu gminy zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.
Wśród zacnego grona dostojnych Jubilatów znaleźli się: Arleta i Józef Nowakowscy, Anna i Tomasz Woźniccy, Tadeusz i Zofia Wiśniewscy, Stanisława i Piotr Kalinowscy, Zofia i Zdzisław Cybulscy, Halina i Ludwik Kłobukowscy.
- "Minęło 50 lat od chwili, kiedy w obecności świadków i waszych najbliższych, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyliście uroczyste oświadczenie o zawarciu małżeństwa. Przyrzekaliście wówczas, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwa były zgodne, szczęśliwe i trwałe. Państwa obecność tu dowodzi , że dochowaliście wbrew wszelkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku"- powiedziała Iwona Strzałkowska Kierownik USC

Tradycją jest, że jubileuszom 50-lecia pożycia małżeńskiego towarzyszy wręczenie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Te w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, włodarz Gminy Tłuchowo wraz z Przewodniczącą Rady Gminy.


Święto Odzyskania Niepodległości


Jak co roku mieszkańcy Gminy Tłuchowo uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość rozpoczął przemarsz spod Urzędu Gminy pod pomnik w centrum Tłuchowa, a następnie pod mogiłę powstańców styczniowych przy kościele, gdzie skłądano wieńce i palono znicze.
Kolejnym punktem była msza święta za Ojczyznę.
Potem uroczystości przeniosły się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej.
W tym roku na tłuchowskiej scenie zaprezentowało się 15 zespołów i solistów, którzy śpiewem i tańcem złożyli hołd bojownikom o wolność Polski.
W przeglądzie wystąpili:
-Gminno Parafialna Orkiestra Dęta
-Szkoła Podstawowa w Mysłakówku
-Kamyki
-Szkoła Podstawowa w Tłuchowie
-Studio Piosenki GOK
-"Brzydkie Kaczątko" z Jasienia
-Szkoła Podstawowa w Tłuchowie - Zespół taneczny
-Zosia Meller
-Klaudia Wrześniak
-Weronika Wiśniewska
-Roksana Olwert
-Julia Jankowska
-Chór Vena
-Zespół Tłuchowianie
-Chór Gloria


Nowoczesne szkołyGmina Tłuchowo otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zasadach określonych w rozporządzeniu oraz uchwale nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- "Aktywna tablica", na zakup pomocy dydaktycznych wskazanych w § 2 ust. 5 rozporządzenia, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Program realizowany będzie od dnia 26 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowa im Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie i Publicznej Szkole Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku.


Całkowita wartość projektu to 35 000,00 zł, z czego:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
Wartość zadania - 17 500,00 zł
Dotacja - 14 000,00 zł
Wkład własny - 3 500,00 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku
Wartość zadania - 17 500,00 zł
Dotacja - 14 000,00 zł
Wkład własny - 3 500,00 zł


Mocno zawiało....


W ciągu ostatniego weekendu przez teren Polski przechodził huragan "Grzegorz". Bardzo silny wiatr spowodował wiele zniszczeń na obszarze całego kraju
Na terenie naszej gminy również nie obyło się bez strat.
Częściowemu uszkodzeniu uległ dach na Szkole Podstawowej w Mysłakówku.
Wielkie wyrazy uznania i szacunku dla strażaków ochotników z OSP Tłuchowo i Mysłakówko którzy nie zważając na silne porywy wiatru i grożące niebezpieczeństwo zabezpieczyli dach przed dalszymi uszkodzeniami, a budynek szkoły przed możliwym zalaniem.


Wybory Uzupełniające do Rady Gminy TłuchowoW związku z wygaśnięciem mandatu Radnego w okręgu wyborczym nr 14 (obejmującym sołectwo Trzcianka) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządził Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo.
Data wyborów wyznaczona została na niedzielę 17 grudnia 2017 roku


Centrum Zenit zaprasza
Informacja o złożonej ofercie - Festiwal Dyniowych SmakówNa podstawie art. 19a ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r.,. poz. 1817 z późn. zm.) informuje, że w dniu 08 września 2017 r. wpłynęła do Wójta Gminy Tłuchowo oferta zadania z zakresu promocji produktów regionalnych pn. "Festiwal Dyniowych Smaków" złożona przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „JAGNA” w Tłuchowie.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o złożonej ofercie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Planowany termin realizacji zadania publicznego: 28.09.2017 r. do 02.10.2017 r.
Wnioskowana kwota dotacji – 2 000,00 zł


"W zdrowym ciele zdrowy duch"
Przy stadionie gminnym w Tłuchowie powstałą siłownia zewnętrzna.
Siłownie zewnętrzne to urządzenia do aktywnej rekreacji w plenerze, dają możliwość łączenia aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu.
Siłownia zewnętrza ma przewagę w porównaniu z tradycyjnymi siłowniami czy klubami fitness, gdyż jest ogólnie dostępna i bezpłatna.
Zamontowanych zostało 8 urządzeń, które poprzez różny stopień trudności wykonywanych ćwiczeń dają możliwość aktywnego wypoczynku zarówno amatorom jak i profesjonalnym sportowcom.
Dodatkowo siłownia zewnętrzna to świetne miejsce nie tylko na aktywność fizyczną, ale również na życie towarzyskie lokalnej społeczności.

Zapraszamy do aktywnego korzystania ....


Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychZnamy już szczegóły II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory".
Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w poniedziałek, 28 sierpnia przyjęła regulamin Konkursu.
Będzie on poświęcony wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października br. 9 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny pytań obejmować będzie działy I i II oraz VII - IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie: www.pkw.gov.pl


10 września- Komenda Powiatowa Policji zaprasza
Dożynki Powiatowo - Gminne -26 sierpnia 2017 r.Tegoroczne powiatowe świętowanie dożynkowe zorganizowano w Tłuchowie. W tłuchowskiej świątyni podziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony.
Następnie korowód przeszedł na gminny stadion, gdzie podzieliliśmy się chleben z tegorocznej mąki .... ...czytaj dalej

.fotorolecja na stronie Powiatu Lipnowskiego

.fotorolecja na stronie PhotoPaula


Trwa przyjmowanie wnioskówPrzypominamy, że w miesiącu sierpniu trwa w Urzędzie Gminy Tłuchowo przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz wniosków o zwrot akcyzy zawartej w w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolniczej


GODZINA WW 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzibnie 17.00 celem jednoczesnego upamiętnienia tego wydarzenia zawyją syreny alarmowe na terenie całego kraju.


U W A G A     U P A Ł   !!!


Fala upałów nad Polską.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać upały należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm.
Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.
RCB przypomina też, że nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie.

W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu jak: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.


BRAAAAWOOOO WOOOOOJTEEEK !!!!Wojciech Bógdał zwyciężcą The World Games 2017 we Wrocławiu. Motoparalotniarz Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku, "jagiellończyk", student płockiej filii Politechniki Warszawskiej, tłuchowianin, został złotym medalistą, największej w historii imprezy sportowej w Polsce, X Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu, imprezy organizowanej co 4 lata, pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po trzydniowych zmaganiach najlepszych pilotów świata, Wojtek w pięknym stylu zdobył najwyższe trofeum w zawodach, które mają wyższą rangę od mistrzostw świata.


Strażacy z Tłuchowa mają nowy samochód


Strażacy z Tłuchowa odebrali nowy ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Toruniu kupił siedem takich pokazdów, które trafiły do OSP Papowo Toruńskie, Straszewo, Tłuchowo, Nowa Wieś Wielka, Lniano, Jabłonowo Pomorskie, Śmiłowice.
W ramach postępowania przetargowego cztery samochody na podwoziu MAN dostarczyła firma Stolarczyk, a trzy na podwoziu Scania firma WISS. Każdy wóz posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów.


Ich zakup został zrealizowany w ramach zadania Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap I współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Od poniedziałku prace i objazd na trasie Lipno - Płock


W poniedziałek 24 lipca w związku z pracami budowlanymi zamknięta zostanie część drogi wojewódzkiej nr 559 łączącej Lipno z Płockiem.
To jedna z pięciu dużych inwestycji poprawiająca bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich uruchomionych w tym roku.

Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową numer 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem wspomnianej drogi krajowej nr 10).
Jej modernizacja kosztuje 59 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków europejskich, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.

Do tej pory wykonawca, firma Eurovia prowadził prace związane z wycinką drzew oraz w poboczu drogi.
Teraz w ramach kolejnego etapu robót konieczne jest zamknięcie części drogi.
Trasa będzie nieprzejezdna na odcinku od Jasienia do Kamienia Kotowego.
Pojazdy osobowe będą mogły korzystać od Suradowa z objazdu przez drogę lokalną biegnącą przez Czarne i Wielgie. Następnie należy się kierować droga wojewódzką nr 558 do m. Wylazłowo. Tam ruch kierowany będzie drogą lokalną do m. Chalin i dalej drogą wojewódzką nr 541 do Kamienia Kotowego.
Tranzyt oraz pojazdy ciężarowe od Lipna zostaną skierowane na ciąg tras wojewódzkich nr 558 (przez Wielgie), nr 562( przez Dobrzyń nad Wisłą) i nr 541 (do Kamienia Kotowego).

Na dalszym etapie nieprzejezdny będzie odcinek od Jasienia do Suradowa a nastepnie od Suradowa do Lipna.
Z zamkniętych odcinków będą mogli korzystać mieszkańcy dojeżdżający do posesji.
W trakcie prac również na przejezdnych odcinkach drogi nr 559 kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami: ograniczeniem prędkości, ruchem wahadłowym oraz pojazdami pracującymi na drodze.
Dlatego osoby korzystające z modernizowanej drogi prosimy o zarezerwowanie więcej czasu na podróże.


Ochotnicze Hufce Pracy zapraszają16 lipca - Dzień Ziemi Tłuchowskiej


W Tłuchowie potrafią się bawić ....

Impreza zaczęłą się o 9 rano startem do biegu na dystansie 5 i 10 kilometrów.
Tłuchowski bieg staje się coraz bardziej popularny. W tym roku wystartowało około czterdziestu zawodników, wielu spoza naszego terenu.
Zwycięzcą biegu na 10 km został Piotr Wiśniewski, a wśród kobiet - Kuchcicka Katarzyna.
Zwyciężcą biegu na 5 km został Wojnarowski Radosław, wśród kobiet Katarzyna Wiśniewska.
Wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich, którzy wystartowali ukończyli bieg.


Mieszkańcy Gminy Tłuchowo bawią się w sposób aktywny - dlatego kolejnym, wieloletnim już, elementem obchodów Dni Ziemi Tłuchowskiej jest rajd rowerowy po terenie gminy.

Główne obchody rozpoczęły się o godzinie 15 na stadionie gminnym w Tłuchowie

Uczestnicy konkursu "Eko-Aktywni", który polegał na zbiórce makulatury i zakrętek otrzymali sadzonki kwiatów i krzewów ozdobnych.
Rozstrzygnięty został również V Przegląd Kronik Strażackich:
- I miejsce - OSP Tłuchowo
- II miejsce - OSP Trzcianka
- III miejsce - OSP Źródła i OSP Mysłakówko

Nie zabrakło również atrakcji dla rodzin i dzieci. Dmuchańce, baseny , trampoliny, animatorzy, zawody w dojeniu "krowy", czy slalom w "alkogoglach", to tylko niektóre z nich .
Aktywnie włączyli się również członkowie Klubu Motocyklowego WOLNY DUCH, którzy przeprowadzili kilka konkurencji sprawnościowych w jeździe na jednośladach.

Kulminacją zabawy był koncert zespołu bluesowego Zdrowa Woda, a później zabawa taneczna przy muzyce zespołu Soft.

Galeria zdjęć


Od początku
XXI Sesja Rady Gminy Tłuchowo


29 czerwca podczas XXI Sesji Rady Gminy Tłuchowo Radni jednogłośnie udzieli absolutorium za 2016 rok Wójtowi Gminy - Krzysztofowi Dąbkowskiemu.

Podczas Sesji uchwalono również 3% podwyżkę cen wody i odprowadzania ścieków oraz przyjęto Programu Rewitalizacji dla Gminy Tłuchowo.


Zawody strażackie 24 maja 2017 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki OSP:
1. OSP Borowo
2. OSP Tłuchowo
3. OSP Tłuchówek
4. OSP Mysłakówko
5. OSP Koziróg Leśny
6. OSP Trzcianka
7. OSP Źródła
8. OSP Jasień

W zawodach udział wzięła również Kobieca Drużyna Pożarnicza z Trzcianki.


Wyniki MDP (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze):
1. MDP Jasień
2. MDP Tłuchówek
3. MDP Tłuchowo
4. MDP Koziróg Leśny


Za najlepiej wykonaną musztrę wyróżniono OSP Borowo i MDP Jasień.
GRATULUJEWMY !!!!


Strażacka koszykówkaZgłoszenia drużyn przyjmuje Animator sportu (Boisko Orlik) - Pan Robert Urbański

Do pobrania:
Regulamin
Zgoda opiekuna prawnego


Rusza budowa drogi 559


We wtorek (23 maja) w Kamieniu Kotowym (powiat lipnowski) odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty na budowie 22-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa.
Gruntowna przebudowa, dzięki której poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania, będzie kosztować 59 mln złotych.
- To jedna z 14 inwestycji na drogach wojewódzkich, którą zamierzamy sfinansować w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Trasa zostanie przebudowana w oparciu o najlepsze standardy zakładające poprawę bezpieczeństwa i jakości podróżowania. W ciągu półtora roku projekt będzie rozliczony – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową numer 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem wspomnianej drogi krajowej nr 10).

Wyłoniona w przetargu firma Eurovia Polska wykona zadanie za kwotę 58,9 mln zł i obejmie prace 7-letnią gwarancją.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku. Prace rozpoczną się od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (wycinkę drzew zrekompensują nowe nasadzenia). Przygotowywana jest również tymczasowa organizacja ruchu. Część odcinków będzie wyłączona z ruchu, by prace mogły być realizowane w szybkim tempie.
- To największa inwestycja drogowa w powiecie lipnowskim od lat. W ramach prac jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Przy drodze powstaną pobocza, zaplanowano też przebudowę zatok autobusowych i budowę nowych, a przejścia dla pieszych zostaną oświetlone – mówi członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.


Modernizacja trasy nr 559 w skrócie:
- Długość drogi – 22 km
- Termin realizacji – czerwiec 2018 roku
- Koszt zadania – 58,9 mln
- Gwarancja – 7 latWięcej informacji na stronie:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30877-droga-z-lipna-w-kierunku-plocka-w-budowie


Szansa na własny biznes ...Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór 50 kandydatów do udziału w projekcie „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”
Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku życia1, zamieszkujących teren powiatu lipnowskiego oraz zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy (posiadający status osoby bezrobotnej), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa (mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej)

W ramach projektu można otrzymać:
dotację na uruchomienie działalności gospodarczej do 24 000 zł,
szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
wsparcie mentora,
doradztwo biznesowe,
wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 600 zł/msc

Informacje i zapisy:
tel. 54 426-26-66, 512—093-522
w siedzibie Biura Projektu
„Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”
ul. Młynarska 1A/3,
87 – 800 Włocławek
www.cezenit.pl


Zaproszenie dla przedsiębiorcówKRUS przypomina


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W myśl przepisu art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn. zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że  nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od  przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2016 r. wynosi 3.258 zł.
Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z  pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w  KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.


Apel do rolników


Producenci rolni!

W związku ze zgłoszeniami zatruć pszczół środkami ochrony roślin przypominam o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno stosować preparatów toksycznych dla pszczół na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz pokryte spadzią, a także w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

Przede wszystkim proponuję dobierać starannie porę wykonywania zabiegu ochrony roślin. Najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem po oblocie pszczół.

Jestem przekonany, że los pszczół nie jest nam obojętny i wspólne działania przyczynią się do ich realnej ochrony.

Krzysztof Dąbkowski
Wójt Gminy Tłuchowo


Pomóżmy Małgosi ...Droga z Kamienia Kotowego do Tłuchowa będzie przebudowana...Już w najbliższych dniach rusza przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 559 (Lipno-Kamień Kotowy).
Prace potrwają do połowy roku 2018.
Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zamierza wyremontować ponad 2 kilometry trasy z Tłuchowa w kierunku Kamienia Kotowego do nowo wybudowanego ronda.
Przetarg został już ogłoszony, a prace mają rozpocząć się w wakacje.Więcej informacji na stronie:
Tygodnika CLI


3 Maja - Zaproszenie90-lecie OSP Borowo


1 maja 2017 roku Druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie zapraszają na uroczystość 90-lecia powstania jednostki.

- 13.30 - zbiórka na placu przy strażnicy OSP w Mokowie
- 14.00 - Msza Św. w kościele p.w. Marii Magdaleny w Mokowie

- 15.30 - uroczystość w Borowie:
         - uroczysty apel
         - X Bieg Strażaka "O Puchar Św. Floriana"


Palący problem ...


Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników.

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM! Argumenty przeciwko:
1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
2. Grzywna lub kara więzienia: Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.
3. Utrata dopłat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.
4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.
5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt: Ogień uśmierca mrówki, które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi.


Rusza porzebudowa drogi wojewódzkiej nr 559Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Eurovia podpisali 15 marca w Urzędzie Marszałkowskim umowę na modernizację 22-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa.

Gruntowna przebudowa, dzięki której poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania, będzie kosztować 59 mln złotych.
- To jedna z 14 inwestycji na drogach wojewódzkich, którą zamierzamy sfinansować w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Trasa zostanie przebudowana w oparciu o najlepsze standardy zakładające poprawę bezpieczeństwa i jakości podróżowania. W ciągu półtora roku projekt będzie rozliczony – mówi marszałek Piotr Całbecki. Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową numer 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem wspomnianej drogi krajowej nr 10).

Firma Eurovia Polska wykona zadanie za kwotę 58,9 mln zł i obejmie prace 7-letnią gwarancją.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku.
Plac budowany zostanie przekazany na przełomie marca i kwietnia. Prace rozpoczną się od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (wycinkę drzew zrekompensują nowe nasadzenia).

- To największa inwestycja drogowa w powiecie lipnowskim od lat. W ramach prac jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Przy drodze powstaną pobocza, zaplanowano też przebudowę zatok autobusowych i budowę nowych, a przejścia dla pieszych zostaną oświetlone – mówi członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska...

Więcej informacji na stronie:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30590-ruszamy-z-budowa-drogi-z-lipna-w-kierunku-plocka


ROZTRZYGNIĘTO KONKURS


INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY -
realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2017

W dniu 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja celu publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2017.", ze stowarzyszeniem Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie.
Zgodnie z podpisaną umową Nr ORG.421.1.2017 z dnia 28.02.2017 r. zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.03.2017 r. do 30.10.2017 r.

Całkowity koszt zadania: 60 000,00 zł
Wysokość dotacji – 48 000,00 zł.


26 LUTEGO - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY TŁUCHOWOW niedzielę 26 lutego odbyły się Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym sołectwa Kamień Kotowy i Wyczałkowo.

Na funkcję Radnego kandydowali: Pani Wioletta Słabowska - mieszkanka Wyczałkowa oraz Remigiusz Rykowski - mieszkaniec Kamienia Kotowego.


Pomimo niesprzyjającej pogody do urn poszło 43,71% uprawnionych do głosowania

Oddano 131 ważnych głosów, z tego:
- na Panią Wilettę Słabowską 43,
- na Pana Remigiusza Rykowskiego 88
i to on, na najbliższej Sesji złoży uroczyste ślubowanie i obejmie mandat Radnego Rady Gminy Tłuchowo.


Od 1 marca - Krajowa Administracja Skarbowa
UWAGA !!!!!!!
Zwrot akcyzyRolnicy z terenu Gminy Tłuchowo mogą do końca lutego składać wnioski ws zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tłuchowo - pok. 104.


Dofinansowanie utylizacji azbestu w 2017 roku


Informuję mieszkańców gminy Tłuchowo o możliwości otrzymania 70% dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (eternitu) z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych.
Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie udział właściciela nieruchomości.
Wnioskodawcy zobligowani będą do wpłacenia 30% kosztów według ceny ustalonej po rozstrzygnięciu przetargu lub zapytaniu ofertowym. Ustaloną kwotę, stanowiącą 30%, należało będzie uregulować w terminie określonym w umowie.

Proszę wszystkich zainteresowanych o złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Gminy Tłuchowo pokój nr 108, tel. 0-54 2876260 wew. 14 lub 530419059) w terminie do 28 lutego.2017 r.
Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.


TŁUCHOWIANIN ROKUW niedzielę 29 stycznia, w wypełninej po brzegi sali Gminnego Ośrodka Kultury, Krzysztof Dąbkowski - Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku".

Tegorocznym laureatem tej honorowej nagrody został Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Kultura/Tłuchowianin Roku


"Na własne konto"


W pierwszym tygodniu ferii zimowych w okresie od 30 stycznia 2017r. do 03 lutego 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy ekonomicznej, które poprowadzi Pani Elżbieta Dąbkowska wraz ze studentką Panią Martyną Jabłońską.
Będzie to I etap zajęć z grupą 22 gimnazjalistów. Uczniowie w ramach realizacji projektu NA WŁASNE KONTO koordynowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej "Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, realizowanego przy współpracy specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej uczniowie odwiedzą Bank Pekao SA, Lipno ul. 3 Maja 22, oraz PKN ORLEN w Płocku.

Projekt „Na własne konto” skierowany jest do uczniów gimnazjum z terenów gmin wiejskich i pozwala on uczniom poznać narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu.
II etap projektu odbędzie się w miesiącach marzec i kwiecień br. i będzie obejmował część dydaktyczną oraz projektowo-konkursową projektu.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 rokuW 2017 roku odpady komunalne na terenie Gminy Tłuchowo odbierać będzie SITA Płocka Gospodarka Komunalna.
Harmonogram odbioru z poszczególnych miejscowości        pobierz


Od 1 stycznia ruszył Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoNa stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie pojawiła się nowa zakładka "PZTP".
Można w niej zapoznać się z rozkładem jazdy oraz cennikami podróżowania po terenie powiatu lipnowskiego.

Więcej informacji


UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA !!!!!W związku z licznymi informacjami i skargami przypominamy mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów pochodzenia dziewiarskiego, tekstylnego, tworzyw sztucznych, itp..
Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w domowych piecach to najgorszy ze sposobów pozbywania się odpadów podczas procesu spalania takich tworzyw, jak : tekstylia, plastikowe opakowania, folia, gumy czy opony. Uwalnia się do powietrza wiele szkodliwych i trujących substancji, najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny. Dioksyny należą do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Toksyczne działanie dioksan polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych : wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej i są one odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów. Szczególnie narażone na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksan są osoby mało odporne, a zwłaszcza dzieci. Płód zostaje już uszkodzony w łonie matki, co może się objawiać później trwałym kalectwem.

Wójt
Krzysztof Dąbkowski