Tłuchowianin Roku 2009    Na posiedzeniu kapituły w dniu 16 grudnia 2009 roku, w głosowaniu tajnym, z pośród 5-ciu kandydatów wybrano "Tłuchowianina Roku 2009".
Po dwóch turach tajnego głosowania zgodnie z regulaminem Kapituły bezwzględną większością głosów Tłuchowianinem Roku 2009 został Pan Janusz Jankowski.


Wyciąg z protokołu:
"Pan Janusz Jankowski jest młodym, miejscowym przedsiębiorcą, który pracuje i działa społecznie na rzecz środowiska z którego pochodzi.
Jego firma działa w zakresie kompleksowego zaopatrzenia i obsługi rolnictwa oraz różnych dziedzin życia codziennego.

Kapituła w szczególności doceniła działalność społeczną Laureata na rzecz społeczności lokalnej oraz wspieranie przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych.
Pan Janusz Jankowski od wielu lat jest zaangażowany w działalność Klubu Sportowego Tłuchowia. Sponsoruje drużynę juniorską przyczyniając się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
Wspiera także inicjatywy miejscowych środowisk, m.in.: wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży -Zielona Szkoła w Turzy Wilczej, wycieczkę dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym.

Jest organizatorem wystaw oraz sponsorem nagród dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas : Dni Tłuchowa, Dożynek Gminnych i innych imprez środowiskowych. Wspiera finansowo Rady Rodziców w jednostkach oświatowych podczas organizacji Dnia Dziecka, choinek szkolnych, pikników rodzinnych oraz otwarcie miejscowego Przedszkola "Bajkowa Kraina".
Z jego pomocy korzystają również dzieci specjalnej troski z powiatu lipnowskiego.
Promuje naszą Gminę poprzez wydawanie materiałów reklamowych oraz częściowe sponsorowanie Biuletynu Informacyjnego "Tłuchowiak"

Kapituła uznała, że szeroki wachlarz działań społecznych pretenduje Pana Janusza Jankowskiego do zaszczytnego tytułu Tłuchowianin Roku 2009."

Tradycyjnie, częścią uroczystości było również wręczenie nagrody "srebrnego pióra".
Tym razem laureatów było dwoje: Pani Patrycja Wałęsa - redaktorka lokalnej, powiatowej gazety CLI oraz Radosław Różycki - redaktor parafialnej gazetki APOSTOŁ.
Część artystyczną uroczystości zapewniły tańce dzieci oraz występ zespołu Wasyl Junior i cygańskie gwiazdy
Galeria zdjęć


Od początku