Szkoła Podstawowa w Tłuchowie im. Bohaterów Westerplatte -do 1999


    Szkoła początkowa w Tłuchowie istniała już w 1825 r. Dokładnej daty jej powstania nie udało się jednak ustalić. Jeszcze w czasie zaboru rosyjskiego szkoła mieściła się w jednej z sal budynku urzędu gminy, a nauka odbywała się oczywiście w języku rosyjskim.
W 1905 r. znalazł tu swoje odbicie powszechny strajk szkolny. Na krótko przerwano naukę szkolną - stawijąc żądanie, aby nauka odbywała się w języku polskim.
Postulat ten częściowo został spełniony - przez cztery dni w tygodniu lekcje odbywały się w języku rosyjskim, przez pozostałe dwa dni po polsku.
W szkole uczył wówczas jeden nauczyciel. Przed wybuchem wojny światowej był to Władysław Kłobukowski. PO odzyskaniu niepodległości - nauczyciel Rapacz, a w latach 1920 - 1922 Kazimierz Niździński.

W 1922 r. podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Szkołę jednoklasową przekształcono w sześcioklasową szkołę powszechną. Uczyło więcej nauczycieli: Henryk Dulczewski, Jadwiga Kołakowska i M. Kowalewska. Kierownikiek szkoły był aż do roku 1935 Henryk Dulczewski.
Szkoła nie miała swojego budynku. Dwie izby dalej mieściły się w budynku urzędu gminy, a pozostałe wynajmowano w prywatnych domach - Z.Tarnickiego, Wł. Łukowskiego, W. Nersa, i S. Nadolskiego.
W roku 1935 kierownikiem szkoły został nauczyciel Antoni Kutermankiewicz.
Dwa lata później, w roku szkolnym 1937/38 został ponownie podwyższony stopień organizacyjny szkoły - powstała Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia z klasami I-VII.

W roku 1939 w chwili wybuchu II wojny światowej w tłuchowskiej szkole pracowali następujący nauczyciele: Antoni Kutermankiewicz - kierownik szkoły, Elżbieta Kutermankiewicz, Zygmunt Gołębiewski, Eleonora Horyńska, Janina Kozakówna, Władysław Rosicki, Waldemar Geszke.
Na początku okupacji, 19 października 1939 r. kierownik szkoły, jak i wielu nauczycieli - przeważnie kierownikami, okolicznych szkół, został podstępnie wezwany na "naradę" do Lipna. Wszystkich zebranych w ten sposób nauczycieli Niemcy wywieźli do obozów koncentracyjnych.
Zamordowany został Antoni Kutermankiewicz, jak również wcześniej pracujący w Tłuchowie Henryk Dulczewski.
Zygmunt Gołębiewski i Władysław Rosicki, jako oficerowie rezerwy wojska polskiego, zostali wcześniej wcieleni do armi i uczestniczyli w kampanii wrześniowej, a po kapitulacji przebywali w oflagu.

Po wyzwoleniu w marcu 1945 r. spod okupacji hitlerowskiej rozpoczęto ponowną organizację szkoły. Władze powiatowe zadanie to powierzyły Antoniemu Tężyckiemu.
Kierownik Tężycki i nauczyciel Bronisław Kopyra, przeprowadzili egzaminy kwalifikacyjne do do poszczególnych klas. Wiek i poziom dzieci były bardzo zróżnicowane.
Pracę w tłuchowskiej szkole rozpoczęli: Antoni Tężycki - kierownik, Jadwiga Wilewska, Krystyna Brudnicka, Jan Janczewski, Bronisław Kopyra, Powróciły również pracujące tu przed wojną - Elżbieta Kutermankiewicz i Eleonora Horyńska.
E. Horyńska została wkrótce kierowniczką szkoły w Turzy Wilczej.
Na szkołę zamieniony został dworek po obszarniczym majątku ziemskim. Mieściły się w nim 3 klasy i mieszkanie kierownika szkoły, pozostałe dwie klasy znajdowały się w budynku urzędu gminy .
Początkowo zorganizowane zostały klasy I-V, klasa VI uczyła się w systemie szkoły wieczorowej.
W 1947 r. kierownikiem szkoły został Bronisław Janicki.
W 1948 roku szkołę opóścili pierwsi powojenni absolwenci.
W 1949 r. przybyły dwie izby lekcyjne - ednego z czoraków dawnego majątku po remoncie został zamieniony na szkołę - tzw. "Szkoła środkowa".
Nauka odbywała się więc jednocześnie w trzech budynkach, które oddalone były od siebie o około 800 m.:
trzy izby - w szkole dworku
dwie       - w szkole środkowej
dwie       - w urzędzie gminy

W 1952 r. nowym kierownikiem został Władysław Kierbedź

Rok 1966 był bardzo ważny dla tłuchowskiej szkoły. Naukę przedłużono o jeden rok - wprowadzając klasę ósmą.
Rozpoczęto również od dawna oczekiwaną inwestycję - budowę nowej szkoły.
Otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 1968 r. W nowej szkole znajdowało się sześć klas lekcyjnych, gabinet fizyko-chemiczny, pracownia zajęć technicznych, szatnie, biblioteka szkolna, świetlica, kuchnia, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, przy szkole powstało boisko sportowe.
Jak na tamte czasy były to doskonałe warunki lokalowe.
Brakowało jedynie sali gimnastycznej - z tego powodu w okresie jesienno-zimowym lekcje wychowania fizycznego często musiały odbywać się na szkolnych korytarzach.

Kierownikiem nowej szkoły został Bronisław Popko.

W 1973 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym uległa również zmianie administracja szkolna. W Tłuchowie powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, obejmując swym zasięgiem teren gminy. Dyrektorką została mianowana mgr Stanisława Antoszewska.

8 maja 1975 r. Zbiorcza Szkoła Gminna w Tłuchowie otrzymała imię Bohaterów Westerplatte.

W roku szkolnym 1975/76 zaczęto realizować idee "szkoły zbiorcze". Zlikwidowane zostały szkoły jednoklasowe w Kłobukowie i Kozirogu Rzecznym. Obniżony został stopień organizacyjny dotychczasowych szkól ośmioklasowych w Julkowie. i Turzy Wilczej. . Dzieci z klas IV-VIII zaczęto dowozić do ZSG w Tłuchowie W 1976 r. funkcję gminnego dyrektora szkoły objął Antoni Antoszewski.

25 września 1977 r. szkole został przekazany sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski ze składek rodziców i uczniów.
W 1981 r. gminnym dyrektorem szkół została Urszula Brożek.

W roku szkolny, 1983/84 w administracji szkolnej nastąpiła kolejna zmiana. Została zlikwidowana Zbiorcza Szkoła Gminna i stanowisko gminnego dyrektora szkół. Powstał inspektorat oświaty i wychowania przy naczelniku gminy.
Inspektorem został Tadeusz Wyrostkiewicz.

Szkoła przyjęła nazwę "Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte". Dyrektorką szkoły została Urszula Brożek, a jej zastępczynią Mieczysława Słodowicz.

Mniej więcej w tym czasie powstał, śpiewany po dzień dzisiejszy, hymn szkoły. Autorem muzyki i słów był nauczyciel szkoły - Roman Janusz Meller.

Naszym mianem Westerplatte
Bohaterom jego cześć!
Każdy z nas to piękne imię
Poprzez życie będzie nieść.

    Niech zawsze ci przypomina
    Chwałę minionych dni,
    Że imię Westerplatte
    Poniosłeś w życie i TY!

W 1986 r w szkole uczyło się ponad 450 dzieci.
Nauka odbywała się na dwie zmiany, ponieważ brakowało izb lekcyjnych. Ostatni uczniowie opuszczali szkołę o godzinie 17. Podjęto działania aby szkołę rozbudować.

Rozbudowę rozpoczęto w sierpniu 1988 roku.
10 listopada 1988 r. o godz. 14.30 , kiedy w szkole odbywały się normalne lekcje, nastąpiła katastrofa budowlana.
Na skutek niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych, podkopania fundamentów istniejącej szkoły, całkowitemu zniszczeniu uległy dwie - znajdujące się jedna nad drugą klasy i część korytarzy.
W zniszczonych klasach odbywały się normalne lekcje. Tylko przytomności umysłów prowadzących je nauczycieli - Kazimierza Piaskowskiego i Teresy Wiśniewskiej, którzy zaniepokojeni dziwnymi odgłosami wyprowadzili chwilę przed katastrofą wszystkie dzieci przed budynek, zawdzięczamy, że nie było ofiar
Uczniowie, którzy mięli lekcję na pierwszym piętrze w klasie sąsiedniej, nie zdążyli uciec - ewakuowano ich po drabinach przez okno.

Widok zawalonej szkoły był przerażający, a jeszcze bardziej przerażające było wyobrażenie - jak tragiczne mogły być skutki.

W następnych dniach wielu mieszkańców Tłuchowa i pracowników zakładów pracy pospieszyło z pomocą w usuwaniu gruzów i zabezpieczaniu nie zawalonej części szkoły. Wydatną pomoc w tym zakresie udzieliła jednostka wojskowa z Włocławka przysyłają ekipy żołnierzy do odgruzowywania.
Po zabezpieczeniu ocalałej części szkoły i wydaniu orzeczenia przez wojewódzkiego rzeczoznawcę budowlanego, po siedmiu dniach przerwy, szkoła wznowiła pracę.
Brakujące liczby szkolne - dwie zawalone i dwie sąsiadujące z nimi - wyłączone z eksploatacji, szkoła uzyskała w Gminnym Ośrodku Kultury.
W lipcu 1989 r. rozpoczęto odbudowę zawalonej części, pod koniec roku 1989 szkoła została odbudowana.

W 1990 r. zniesiono gminne inspektoraty oświaty. 1 września 1990 r. dotychczasowa dyrektor Urszula Brożek odeszła na emeryturę. Dyrektorem szkoły została mgr Bożena Dąbrowska.

10 października 1995 r. rozpoczęta została, zatrzymana katastrofą, rozbudowa szkoły. Budowa zakończona została w roku 1998

W 1999 r. w wyniku administracji oświaty dotychczasową ośmioklasową szkołę podstawową zastąpiono szkołą sześcioletnią i wprowadzono dodatkowy szczebel edukacyjny - trzyletnie gimnazja.

Gimnazjum objęło w posiadanie starszą część budynku natomiast nową - szkoła podstawowa.

Niestety nowa część budynku okazała się zbyt mała jak na potrzeby sześcioklasowej szkoły. Dlatego w 2000 roku zaczęto wznosić mury nowego skrzydła z salami lekcyjnymi oraz sali gimnastycznej.

1 września 2001 r. najmłodsi uczniowie rozpoczęli naukę w najnowszym skrzydle szkoły, a dziesięć dni później nastąpiło uroczyste otwarcie, tak bardzo potrzebnej i długo oczekiwanej przez uczniów, sali gimnastycznej.