Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo - STATUT

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba


§1

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo".

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§3


Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tłuchowo.

§4


Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem "Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo".

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania


§5


Głównym celem Stowarzyszenia jest:
 1. Wszechstronny rozwój Gminy Tłuchowo,
 2. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

§6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy na poziomie gospodarczym, społecznym i kulturowym (rolnictwo, ochrona środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc sąsiedzka),
  • wspieranie inicjatyw gospodarczych,
  • rozwijanie wszechstronnych kontaktów,
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój kultury, oświaty, kultury fizycznej sportu i turystyki,
  • wydawanie biuletynów, informatorów i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,
  • stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie realizuje cele opierając się na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

§9

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna.
 4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

§10

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
  • korzystania z mienia Stowarzyszenia i usług świadczonych przez Stowarzyszenie,
  • tworzenia zespołów problemowych służących celom statutowym Stowarzyszenia,
  • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków, opinii i postulatów w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
  • aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  • przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • dbać o dobre imię Stowarzyszenia, troszczyć się o jego dobro i rozwój,
  • regularnie opłacać składki członkowskie.

§11

 1. Członek wspierający i honorowy posiadają prawa określone w § 10 ust.1 pkt 2-5.
 2. Członek wspierający i honorowy mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego opłacania składek, wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Opłacanie składek przez członków honorowych jest dobrowolne.

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie,
  • skreślenia z listy członków, wykluczenia,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.
 3. Wykluczenie następuje na skutek naruszenia postanowień statutu.
 4. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
 5. Każdemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od podjętej uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§13

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§14

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zgromadzenie Członków

§15

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenie Członków zapadają przy obecności:
  • w pierwszym terminie, jeżeli w zebraniu bierze udział co najmniej połowa liczby uprawnionych członków,
  • w drugim terminie po upływie jednej godziny od pierwszego terminu bez względu na ilość obecnych członków.

§16

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §14 ust. 1.
 3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na umotywowane żądanie co najmniej 7 członków zwyczajnych.
 6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, lub 21 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania, to Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący obrad i Sekretarz.
 2. Odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd przesyła na żądanie organowi nadzorującemu.

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
 1. uchwalanie zmian statutu,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie budżetu,
 4. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 9. upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych,
 10. wyrażenie zgody na zbywanie i nabywanie przez Zarząd majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
 11. rozwiązanie Stowarzyszenia.

Zarząd

§19

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Po dokonaniu wyboru Zarząd konstytuuje się wybierając ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu.
 4. Zarząd wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia.
 5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak cztery razy w roku.
 7. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd dotychczasowy.

§20

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,
 5. zbieranie składek członkowskich,
 6. sporządzania planów finansowych wspierania celów Stowarzyszenia,
 7. zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. zawieranie umów z innymi podmiotami,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 11. przyjmowanie członków do Stowarzyszeniach,
 12. skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 14. składanie sprawozdań ze swojej działalności.

§21

W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub jego odwołania przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Członków przeprowadzi wybory uzupełniające do Zarządu.

§22

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§23

Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§24

 1. Komisja Rewizyjna jest organ