Urząd Gminy w Tłuchowie
Powróć do: Dla Mieszkańca Portal

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe

System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo

 

1. Kto odbiera odpady komunalne ?


Odpady komunalne są odbierane przez firmę, która zostanie wybrana w drodze przetargu.
System gospodarki odpadami obejmuje  tylko nieruchomości zamieszkałe (domy jedno i wielorodzinne).
Pozostałe nieruchomości (np. szkoły, sklepy, bary i inne na których prowadzona jest działalność gospodarcza) będą objęte wywozem odpadów na dotychczasowych zasadach (zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd Gminy).

W 2023 roku na terenie  Gminy Tłuchowo odbiera firma ECOVIR SP. z o.o. z Ligowa

W roku 2024 firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Tłuchowo będzie   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o.

2. Kto składa do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jakim terminie ?


 Deklaracje składa właściciel nieruchomości, dzierżawca, użytkownik czyli osoba faktycznie władająca nieruchomością.
Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Tłuchowo oraz do pobrania ze strony internetowej urzędu www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl, w zakładce druki do pobrania/deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy złożyć w urzędzie gminy . W przypadku niezłożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji określającej wysokości opłaty.


3. Jakie są stawki opłaty za odbiór odpadów ?


Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

Stawka za odbiór od jednej osoby w  2023 roku wynosi:   22,00 zł

-w przypadku zabudowy jednorodzinnej,  jeżeli odpady "bio" są zagospodarowywane na własnym kompostowniku opłata ta obniżona zostaje o 3,00 zł do kwoty 19,00 zł

Jeżeli mieszkańcy danej nieruchomości nie wypełnią obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, wówczas opłata zostanie podwyższona do kwoty 44,00 zł od osoby.

 

Stawka za odbiór od jednej osoby od 1 stycznia  2024 roku wynosi:   24,00 zł

-w przypadku zabudowy jednorodzinnej,  jeżeli odpady "bio" są zagospodarowywane na własnym kompostowniku opłata ta obniżona zostaje o 3,00 zł do kwoty 21,00 zł

Jeżeli mieszkańcy danej nieruchomości nie wypełnią obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, wówczas opłata zostanie podwyższona do kwoty 48,00 zł od osoby.

 

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać za każdy miesiąc, w terminie do końca miesiąca (w grudniu do 23).
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczania jest w kasie Urzędu Gminy Tłuchowo w godzinach od 8.00 do 13.00, przelewem na rachunek bankowy Gminy Tłuchowo.

UWAGA - od 1 styczna 2023 roku - zmiana konta do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na rachunek o numerze   76 9542 0008 2019 0500 3825 0028   należy dokonywać tylko wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku gdy opłata nie zostanie dokonana w terminie, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji o wysokości zaległości.
Dalszy brak wpłaty będzie skutkował wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

4. Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Tłuchowo prowadzą selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów:

1) papier, tektura, opakowania wielomateriałowe,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
6) odpady zielone,
7 )zużyte baterie, akumulatory, chemikalia,
8 ) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,
9) przeterminowane leki,
10) meble i odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe nie pochodzące z działalności gospodarczej- w ilości 0,5 m3 z nieruchomości na rok
12) tekstylia i odzież,
13) popiół.


Segregacji odpadów komunalnych należy dokonywać na terenie nieruchomości.

Selektywne zbieranie na terenie nieruchomości jednorodzinnych odbywać się będzie w trzech pojemnikach - foliowych workach:
1) papier, tektura,
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
3) szkło
przypadku budynków wielorodzinnych - bloków w Tłuchowie odbywać się będzie przy wykorzystaniu ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki ustawionych w tzw. "gniazdach".


Odpady "pozostałe" po segregacji, czyli na przykład: prospekty foliowane i lakierowane, katalogi, opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, ceramika, lustra, odpady mięsne, odpady rybne, kości, komunalne odpady medyczne, pieluchy, podpaski oraz tym podobne, zabrudzony, mokry, tłusty papier lub folia, należy gromadzić w pojemniku na terenie nieruchomości.

Odpady biodegradowalne i zielone można zagospodarowywać na kompostowniku lub zbierać w pojemniku na terenie nieruchomości.

Zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na miesiąc. W wyznaczonych miesiącach odpady zmieszane odbierane będą z częstotliwością dwa razy w miesiącu.Odpady dostarczone przez mieszkańców do pojemników do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony mieszkańcom do wiadomości.

Na dole niniejszego artykułu w sekcji "Pliki do pobrania" znajduje się harmonogram odbioru odpadów na ro 2022.

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w Tłuchowie przy ul. Leśna, czynnym w każdą sobotę od 8.00 do 16.00 odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

* zużytych baterii, akumulatorów, chemikalii,
* zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek,
* przeterminowanych lekarstw, mebli i odpadów wielkogabarytowych,
* odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie pochodzących z działalności gospodarczej,
* odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
* tekstyliów i odzieży, popiołów. * tworzyw sztucznych, metali, szkła, makulatury.


Jakie odpady powinniśmy wrzucać do pojemników - worków foliowych przeznaczonych do zbiórki selektywnej ?


 

Pojemnik  (worek)  żółty - TWORZYWA SZTUCZNE / METALE  do pojemnika można wrzucać :
* plastikowe butelki po napojach typu PET i zakrętki,
* plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości,
* plastikowe opakowania po żywności (np.: jogurtach, serkach, margarynach, koszyki po owocach opróżnione z resztek produktów),
* torby opakunkowe, torby foliowe... itp.

* opakowania tetra-pak po mleku, sokach i napojach,
* opakowania z metali kolorowych, kapsle, nakrętki,
* puszki po napojach i konserwach (opróżnione z resztek produktów),
* drobny złom żelazny oraz złom metali kolorowych (np.: garnki, narzędzia), folię aluminiową.

-Nie wrzucamy:

- opakowań po olejach, smarach,

- opakowań po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, itp.

- opakowań po lekach

- opakowań po farbach, aerozolach, zużytych baterii, silikonu, gumy, styropianu


 

Pojemnik  (worek)  zielony - SZKŁO    (nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do pojemnika , usuwamy nakrętki i obwódki)
do pojemnika można wrzucać :
* szklane butelki i słoiki po napojach i żywności bez zakrętek,
* szklane opakowania po kosmetykach,
* szklane naczynia (np. szklanki),   

 

Nie wrzucamy:

- naczyń żaroodpornych, kieliszków, kryształów

- żarówek, świetlówek, kineskopów

- porcelany, szkła okiennego, samochodowego, luster

- szklanych opakowań po lekach

-


Pojemnik  (worek)  niebieski  -  PAPIER     (przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe) do pojemnika można wrzucać :
* gazety, książki, zeszyty, papier pakunkowy, szkolny, biurowy,
* papierowe torby i worki, kartony i tekturę, tekturę falistą,  

 

Nie wrzucamy: 

- papieru zabrudzonego, zatłuszczonego

- opaskowań z jakąkolwiek zawartością

- tapet, kalki technicznej

- papieru lakierowanego i foliowanego

- pampersów, papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, itp

 

5. Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.


(np.: sklepy, bary, przedsiębiorstwa) oraz inne nieruchomości niezamieszkałe (np.: szkoły, placówki świadczące usługi medyczne, kościoły, ośrodki kultury) nie będą objęte odbieraniem odpadów przez gminę. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów z przedsiębiorcą na odbiór odpadów.

_________________

Nieczystości ciekłe

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, na terenach gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej właściciele posesji obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy/Sołtysa/drogą elektroniczną zgłoszenia nt. posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba)
lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do dnia 30.06.2023r. Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Tłuchowie (pok. 108), właściwego sołtysa bądź pobrać ze strony internetowej.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
Aktualnie zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo posiadają niżej wymienione przedsiębiorstwa: 

- Krzysztof Wielgocki, ul. 3 Maja 27, 87-605 Tłuchowo, tel. kontaktowy: 514 397 552;

- Firma Usługowo – Handlowa Józef Macieja, Mysłakowo 12, 87-605 Tłuchowo, tel. kontaktowy: 666 022 411;

- PreZero Płocka Gospodarka Komunalna sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, tel. kontaktowy: 24 262 48 53;

- F.H.U. Ryszard Wiśniewski, ul. Sierpecka 76, 87-630 Skępe, tel. kontaktowy: 501 437 122;

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, 
tel. kontaktowy: 54 287 47 00;

- Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Wielobranżowych „HATRIC” Janusz Ziemiński, ul. 22 Stycznia 39, 87-600 Lipno, 
tel. kontaktowy: 601 636 833;

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 
09-200 Sierpc, tel. kontaktowy: 24 275 15 12;

- WC SERWIS sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. kontaktowy: 032 278 45 31;

Zbiornik bezodpływowy oraz osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być opróżniany  w częstotliwości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo. 

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty(faktury VAT, rachunku) za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.